Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Certifikace ISŘPOLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI EDIKT a. s.


Akciová společnost EDIKT a. s. poskytuje služby v oblastech:

 • realizace železničních, dopravních, pozemních a telekomunikačních staveb;
 • výroba, montáž a servis sdělovacích, zabezpečovacích a elektrických zařízení, zabezpečovacích technických zařízení k ochraně majetku a osob;
 • zámečnické a kovářské práce.

V oborech, které vykonáváme, chceme být nejlepší, protože prvořadým zájmem naší společnosti je spokojenost našich zákazníků a našich zaměstnanců.

 

Systém managementu kvality, systém environmentálního managementu, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany informací a společenské odpovědnosti tvoří integrovaný systém řízení organizace. Zavedením integrovaného systému sledujeme systematické a trvalé zlepšování firemních procesů při každodenní činnosti společnosti.

Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

 

K naplnění těchto cílů vyhlašuje vedení společnost následující integrovanou politiku:

 • Naší snahou je zajišťovat činnosti vždy v souladu s požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001.
 • Cílem všech našich činností je vždy plné uspokojení zákazníka.
 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu firmy.
 • Efektivní řízení realizačních procesů a kontrolních činností přispívá k neustálému zlepšování kvality poskytovaných služeb.
 • Při všech činnostech souvisejících s realizací produktů poskytovaných společností plníme platné právní předpisy nejen z hlediska kvality produktů a poskytovaných služeb, ale i s ohledem na životní prostředí a bezpečnosti. Dodržujeme veškeré další požadavky, kterým naše společnost podléhá.
 • Podporujeme vzájemnou komunikaci s našimi zákazníky a dodavateli s cílem zlepšování kvality poskytovaných produktů. Komunikujeme a spolupracujeme s veřejnoprávními a správními orgány a dalšími zainteresovanými stranami v záležitostech týkajících se problematiky životního prostředí a bezpečnosti.
 • Periodicky vzděláváme a školíme všechny zaměstnance
 • Na základě pravidelného hodnocení stavu zavedených systémů stanovujeme vhodná opatření k trvalému zlepšování integrovaného systému řízení. Usilujeme o prevenci znečišťování životního prostředí a snižování zátěže na životní prostředí.
 • Při všech činnostech prováděných ve společnosti přijímáme opatření k omezení vzniku odpadů a uplatňujeme technologické postupy šetrné z hlediska životního prostředí a z hlediska energetické náročnosti.
 • Důslednou prevencí předcházíme haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.
 • Provádíme účinnou prevenci před úrazy a efektivním uplatňováním bezpečnostních opatření omezujeme riziko úrazů, havárií a nehod.
 • Zavedli jsme a důsledně uplatňujeme účinný systém vyhledávání potencionálních rizik a seznamujeme zaměstnance své i zaměstnance subdodavatelů s těmito riziky. Všemi dostupnými prostředky tato rizika snižujeme a případně zcela eliminujeme.
 • V rámci přípravy staveb postupujeme tak, aby veškerá rizika a nebezpečí byla předem identifikována a realizujeme taková opatření, aby nedocházelo k ohrožení zdraví zaměstnanců a životního prostředí.
 • Bezpečnostní a environmentální hledisko preferujeme i při nákupu nových strojů a zařízení, při realizaci staveb a při zavádění nových technologií. Prosazujeme povědomí BOZP a ochrany ŽP i u svých dodavatelů a subdodavatelů.
 • Základní principy politiky bezpečnosti informací vycházejí z deklarování společnosti jako:
  • Security Company - zajišťování bezpečnosti při spolupráci se zákazníky a obchodními partnery
  • Knowledge Company - zajišťování bezpečného přístupu a manipulace s informacemi
 • Základní a dlouhodobé cíle politiky bezpečnosti informací zajišťují:
  • integritu informací, majetku a procesů
  • důvěrnost informací, majetku a procesů
  • dostupnost informací, majetku a procesů
 • Zásady společenské odpovědnosti
  • Společnost nevyužívá a v žádném případě ani nepodporuje dětskou a nucenou práci.
  • Vedení společnosti zajišťuje bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí.
  • Společnost respektuje právo zaměstnanců na svobodné sdružování a kolektivní vyjednávání.
  • Ve všech oblastech řízení společnosti je zakázána diskriminace jakéhokoliv druhu.
  • Společnost uplatňuje pouze taková disciplinární opatření, která jsou v souladu s platnou legislativou a dobrými mravy.
  • V řízení pracovní doby a odměňování se společnost řídí veškerými platnými zákony a nařízeními.
  • Požadavky mezinárodních norem jsou implementovány na všech úrovních řízení společnosti a zpřístupněny všem zaměstnancům.
  • Společnost přijala a udržuje vhodné postupy pro podporu vědomí společenské odpovědnosti u svých dodavatelů.
  • Společnost vede patřičnou dokumentaci, na jejímž základě lze doložit plnění požadavků stanovených mezinárodními normami.

Vedení společnosti se zavazuje zajišťovat odpovídající zdroje pro integrovaný systém řízení, dodržovat všechny právní a jiné požadavky relevantní pro organizaci a vytvářet podmínky umožňující podporu a plnění této Integrované politiky.

Od všech zaměstnanců vedení akciové společnosti očekává, že v rámci svých kompetencí a odpovědností aktivně přispějí k plnění zásad vyhlášené Integrované politiky a trvalému zlepšování zavedeného integrovaného systému.


Kontaktní osoba:
Marie BRATRŠOVSKÁ
manažer ISŘ

tel.: +420 387 412 524
fax: +420 387 412 521
e-mail: iso@edikt.cz